Brussel – Het Brusselse hof van beroep heeft donderdag de Belgische staat en twee deelstaten – het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – veroordeeld omdat ze te weinig inspanningen hebben gedaan en doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat meldt persmagistraat Anne Leclerc. In eerste aanleg was ook het Waals Gewest veroordeeld, maar volgens het hof van beroep heeft dat gewest wel de nodige vooruitgang geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De vzw Klimaatzaak stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel had in juni 2021 de eisers grotendeels gelijk gegeven en geoordeeld dat de Belgische overheden nalatig waren geweest in hun klimaatbeleid, en dat het Belgisch milieubeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schond. De rechtbank legde de Belgische staat en de gewesten echter geen maatregelen op inzake de reductie van broeikasgassen, waardoor Klimaatzaak in beroep ging.

Het Brusselse hof van beroep heeft nu geoordeeld dat de Belgische staat, het Vlaams Gewest, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel degelijk in de fout zijn gegaan. “Het hof oordeelt dat de drie overheden de artikels 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de artikels 1382 en 1383 van het oud Burgerlijk Wetboek hebben geschonden doordat ze in 2020 de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende hadden teruggebracht”, zegt persmagistraat Anne Leclerc. “Het hof is ook van oordeel dat die fout vandaag nog wordt verdergezet, doordat de overheden onvoldoende strenge doelstellingen hebben opgesteld en onvoldoende verregaande maatregelen hebben genomen om tegen 2030 de uitstoot voldoende te beperken.”

“De overheden hebben onvoldoende strenge doelstellingen opgesteld en onvoldoende verregaande maatregelen genomen om tegen 2030 de uitstoot voldoende te beperken.”

Persmagistraat Anne Leclerc

Het hof geeft de drie overheden nu het bevel om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen, in vergelijking met 1990, al doet het hof nog geen uitspraak over de dwangsom die door de vzw Klimaatzaak was gevraagd.

De politieke reacties op het arrest zijn uiteenlopend. De Brusselse minister van Klimaat Alain Maron (Ecolo) is verheugd dat de strijd van zijn gewest versterkt wordt “om ervoor te zorgen dat België de Europese doelstellingen van -55 procent voor alle sectoren samen haalt, dankzij een maximale bijdrage van elk gewest en bijkomende inspanningen van de federale staat”. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hekelt dan weer het feit dat een “Franstalige rechter aan Vlaanderen een collectieve verarming oplegt”. Ze onthoudt uit het arrest namelijk dat Vlaanderen meer inspanningen moet doen, maar dat hetzelfde niet van Wallonië wordt gevraagd.

30/11/2023

Europa pakt ongegronde procedures tegen journalisten en mensenrechtenactivisten aan

Brussel – Journalisten, mensenrechtenactivisten, onderzoekers, kunstenaars en andere personen en organisaties waartegen soms ongegronde rechtszaken worden aangespannen, enkel en alleen om hen te intimideren, zullen binnenkort beter worden beschermd. Dat is het resultaat van het akkoord dat woensdagnacht is bereikt over een anti-‘SLAPP’-richtlijn.

Wie het doelwit is van een ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedure, zal de mogelijkheid krijgen zijn of haar zaak onontvankelijk te laten verklaren – tenzij de klager kan bewijzen dat het niet om een SLAPP (‘strategic lawsuit against public participation’) gaat. De klager zal in dat geval veroordeeld kunnen worden tot het betalen van de gerechtskosten én een ontradende boete.

Ongegronde procedures worden doorgaans aangespannen door machtige personen, lobbygroepen, bedrijven of overheidsinstanties. Hun doel is niet om fouten door de rechtbank te laten corrigeren of bestraffen, maar de betrokkenen het zwijgen op te leggen of te intimideren. Een kostelijke, lang aanslepende procedure moet hen van hun werk doen afzien.

Journalisten, activisten en ngo-medewerkers zijn de meest voorkomende slachtoffers. Maar ook onderzoekers en academici kunnen als een luis in de pels worden beschouwd maar men vanaf wil raken.

Het akkoord over de nieuwe richtlijn werd bereikt tijdens onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Het was de Europese Commissie die in april 2022 het voorstel had neergelegd. Het jaar voordien werden in heel de EU 626 gevallen van schendingen van de persvrijheid gedocumenteerd, waaronder ook heel wat SLAPP’s. Al die zaken hadden betrekking op 1.063 persmedewerkers.

De bekendste zaak is die van de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Tegen haar liepen niet minder dan 43 rechtszaken toen ze in 2017 bij een bomaanslag om het leven kwam.

Het akkoord over de anti-SLAPP-richtlijn, die ook bepalingen bevat voor grensoverschrijdende zaken, moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de lidstaten en door het Europees Parlement. Eens van kracht zullen de EU-landen twee jaar de tijd hebben de tekst in nationale wetgeving om te zetten.

30/11/2023

Digitale producten worden beschermd tegen cyberaanvallen

Brussel – Televisietoestellen, koelkasten, maar ook babyfoons, smartwatches, laptops en wifirouters. De Europese Unie heeft een nieuwe wet klaar om alle digitale toestellen die op de markt worden gebracht beter te beschermen tegen cyberaanvallen.

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdagnacht een akkoord bereikt over een nieuwe verordening die ervoor moet zorgen dat alle nieuwe producten cyberveilig zijn. Dit wordt als een cruciale stap gezien in de strijd tegen cybercriminelen.

De wet zal van toepassing zijn op alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar of met een netwerk in verbinding staan. Enkel voor producten waar reeds andere cyberveiligheidsvereisten voor bestaan, wordt een uitzondering voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om medische toestellen en auto’s.

Het akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden door de Raad en het Parlement. Eens dat gebeurd is, zullen fabrikanten, importeurs en distributeurs 36 maanden de tijd hebben om zich in regel te stellen. Er wordt van hen verwacht dat ze hun producten gedurende de hele levensduur cyberveilig houden. Dat betekent dus ook dat ze geregeld voor veiligheidsupdates zullen moeten zorgen.

01/12/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt minstens tweemaal per week gepubliceerd, op maandag en donderdag.