Brussel – Nadat de Europese lidstaten er donderdag niet in zijn geslaagd om een meerderheid te vinden om een nieuwe vergunning voor glyfosaat goed te keuren of tegen te houden, heeft de Europese Commissie beslist die vergunning met nog eens 10 jaar te verlengen. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft geen onoverkomelijke punten van bezwaar aan het licht gebracht: glyfosaat moet niet als kankerverwekkend of hormoonverstorend worden beschouwd, luidt het.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van de bekende en veelbesproken onkruidverdelger Roundup. Of een werkzame stof op de markt kan worden toegelaten, wordt op Europees niveau beslist. De individuele lidstaten beslissen vervolgens over de vergunning voor specifieke producten – zoals Roundup van chemieconcern Bayer.

Omdat de huidige vergunning voor glyfosaat op 15 december afloopt, had de Europese Commissie voorgesteld die met nog eens tien jaar verlengen, op basis van uitgebreide analyses van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

De bal lag in het kamp van de EU-lidstaten, maar zij vonden vandaag/donderdag voor de tweede keer geen eensgezindheid over het dossier. Noch voor het instemmen met de voorgestelde verlenging, noch voor de verwerping ervan werd een voldoende grote (gekwalificeerde) meerderheid gevonden. Zo was het aan de Commissie om de knoop door te hakken.

Meteen nadat de uitkomst van de vergadering van de lidstaten bekend was geraakt, maakte de Commissie bekend het proces voor de verlenging van de vergunning voor glyfosaat in gang te zetten, al zullen aan die vergunning enkele nieuwe voorwaarden en restricties verbonden zijn.

In een mededeling benadrukt de Commissie dat vele duizenden studies over glyfosaat in overweging zijn genomen. “De inschatting die EFSA maakte over de impact van glyfosaat op de gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu bracht geen onoverkomelijke punten van bezwaar aan het licht die een vernieuwing van de vergunning in de weg staan”, klinkt het. EFSA vindt niet dat glyfosaat als een hormoonverstorende stof moeten worden beschouwd, terwijl het ECHA glyfosaat niet bij de kankerverwekkende stoffen indeelt.

Als er nieuwe inzichten aan het licht komen en dat wetenschappelijk verantwoord is, zal de Commissie de vergunning naar eigen zeggen onmiddellijk aanpassen of intrekken.

Het hele dossier is bijzonder omstreden. De nieuwe vergunning kon onder de lidstaten op veel steun rekenen in het zuiden en het oosten van Europa, terwijl anderen duidelijk hadden gemaakt dat ze tegen de verlenging zouden stemmen. Zwaargewichten Duitsland en Frankrijk lieten echter weten zich bij een stemming te zullen onthouden, net als België.

16/11/2023

Europa wil krapte op arbeidsmarkt aanpakken met legale migratie

Brussel – Als het van de Europese Commissie afhangt, moeten de EU-landen de krapte op hun arbeidsmarkt aanpakken door meer in te zetten op legale migratie. De Commissie stelt de oprichting voor van een ’talent pool’, een platform waar Europese werkgevers in contact worden gebracht met getalenteerde werkzoekenden uit derde landen.

De economische prognoses van de Commissie bewezen het woensdag nog maar eens: met 6,2 procent is de werkloosheidsgraad in de EU27 historisch laag. Op het terrein vertaalt zich dat in verschillende sectoren evenwel in een tekort aan personeel. Dat kwalitatief tekort gaat bovendien gepaard met een kwantitatief tekort, waarbij werkzoekenden die zich aandienen vaak niet over de vereiste ervaring beschikken of de juiste scholing hebben gekregen.

Daarenboven wordt verwacht dat in de EU tegen 2030 de bevolking in de werkende leeftijd met zeven miljoen personen zal dalen, terwijl de digitale en groene transitie miljoenen extra jobs zal creëren.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, wil de Europese Commissie dat de EU-landen meer op legale migratie inzetten. Met hun inspanningen om hun beroepsbevolking bij te scholen of aan te vullen, gaan ze er niet geraken, luidt de analyse. De lidstaten zullen talenten en vaardigheden uit heel de wereld moeten aantrekken.

Een advertentie van de Europese Unie in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje. De Commissie wil getalenteerde werknemers uit derde landen aantrekken om de krapte op de Europese arbeidsmarkt aan te pakken. – Foto: EPA-EFE/Georgi Licovski

Concreet zouden de EU-landen aan een nieuwe ’talent pool’ moeten kunnen deelnemen, weliswaar op vrijwillige basis, omdat de finale zeggenschap over wie via legale migratie het grondgebied binnenkomt bij hen blijft liggen. In die pool kunnen werkgevers die op zoek zijn naar geschoold personeel in contact gebracht worden met werkzoekenden uit niet-EU-landen.

Het digitale platform zal ook dienen voor de uitrol van zogenoemde talentpartnerschappen. Dat zijn overeenkomsten met derde landen waarbij werkzoekenden hun vaardigheden kunnen laten certificeren en zichtbaar maken voor Europese bedrijven. Sowieso wil de Commissie de kwalificaties van deze derdelanders makkelijker laten erkennen door de EU-landen.

Het systeem moet niet alleen de Europese arbeidsmarkt ten goede komen. De Commissie betoogt dat het creëren van meer mogelijkheden voor legale migratie ontmoedigend zal werken voor wie illegale migratie naar Europa overweegt. Van de betrokken derde landen verwacht ze wel dat die beter met de EU gaan samenwerken op het vlak van de terugname van in Europa uitgeprocedeerde asielzoekers.

De Commissie ziet ook voordelen voor de niet-EU-landen zelf. Want doordat hun geschoolde onderdanen in Europa aan de slag zijn, zal er kennis en expertise terugvloeien – net als financiële steun.

15/11/2023

Europese onderhandelaars verlagen normen voor blootstelling aan lood

Brussel – Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het dinsdag eens geraakt over een beperking van de blootstelling aan lood en diisocyanaten op de werkvloer. Het is de eerste keer in veertig jaar dat de normen voor lood worden verlaagd. Voor diisocyanaten worden voor het eerst grenswaarden opgelegd.

Langdurige blootstelling aan lood beïnvloedt de voortplantingsfuncties en de vruchtbaarheid en stelt risico’s voor zwangere vrouwen en de foetus. Diisocyanaten zijn chemische stoffen die in verschillende toepassingen worden gebruikt, onder meer voor isolatieschuim, en astma en andere ademhalingsziekten kunnen veroorzaken.

De Europese Commissie had begin dit jaar voorgesteld om de blootstelling aan deze twee stoffen te beperken. Een sterkere bescherming van de werknemers drong zich op omdat zowel lood als diisocyanaten allicht gebruikt zullen worden bij activiteiten in het kader van de groene transitie, zoals de productie van batterijen, elektrische auto’s en wind­turbines en de renovatie van gebouwen.

De regels over de blootstelling aan lood worden voor het eerst sinds 1982 aangepast. Zo wordt de biologische grenswaarde verlaagd van 70 microgram per 100 ml bloed tot 15 microgram per 100 ml vanaf 2029. Sara Matthieu (Groen) wijst erop dat de nieuwe norm “nog steeds niet veilig is voor vrouwelijke werknemers”. “Dat heeft ook de Europese Commissie zelf toegegeven”, luidt het. Ze betreurt ook dat de lidstaten een overgangsperiode hebben bedongen.

“De nieuwe norm is nog steeds niet veilig voor vrouwelijke werknemers. Dat heeft ook de Europese Commissie zelf toegegeven.”

Europees Parlementslid Sara Matthieu (Groen)

Voor diisocyanaten legden de onderhandelaars voor het eerst normen vast. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (de maximale concentratie in de lucht die een werknemer inademt tijdens een werkdag van 8 uur) wordt vastgesteld op 6 microgram per kubieke meter, die voor kortdurende blootstelling (de gemiddelde blootstelling gedurende 15 minuten) op 12 microgram per kubieke meter.

Het akkoord, dat nog formeel bekrachtigd moet worden door de lidstaten en het voltallige Europees Parlement, voorziet ook afspraken over de begeleiding van werknemers die vanwege een historische blootstelling reeds een hoog loodgehalte in hun bloed hebben, en over de bescherming van vrouwen op vruchtbare leeftijd.

Cindy Franssen (CD&V) wijst erop dat de herziene richtlijn de werkomstandigheden van meer dan 4,3 miljoen Europese werknemers verbetert. “In de lijst van de 50 meest kankerverwekkende stoffen zijn er nu 30 substanties waarvan de limietwaarde de voorbije jaren naar een veiligere waarde werd aangepast”, maakt ze de balans. Ze hoopt dat de Commissie snel met nog meer herzieningen komt, onder meer voor kobalt.

14/11/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.