Vijftien Europese lidstaten, waaronder België, willen dat de Europese Commissie nog deze week een voorstel op tafel legt voor de invoering van een algemeen prijsplafond op gas, zodat de ministers van Energie dat vrijdag kunnen bespreken op hun spoedberaad. Belga heeft de brief dinsdagavond kunnen inkijken.

Over een Europees prijsplafond op gas wordt al enkele weken gesproken. De Commissie stelde op 14 september haar “noodinterventie” in de energiemarkt voor om de prijzen te drukken, maar een voorstel voor zo’n prijsplafond maakte daar geen deel van uit. De energieministers hadden de Commissie gevraagd een algemeen plafond – dus op alle in Europa geïmporteerde gas – te onderzoeken, maar dat werk is nog steeds niet klaar. België is een van de lidstaten die het hardst hamert op de invoering van zo’n algemeen plafond, maar andere landen én de Commissie waarschuwen steevast voor de bevoorradingszekerheid en beschouwen een plafond op enkel Russisch gas als meer werkbaar.

Drie dagen voor de 27 energieministers opnieuw bijeenkomen om zich over de prijzencrisis in de energiesector te buigen, hebben 15 lidstaten commissaris voor Energie Kadri Simson een brief gestuurd waarin ze erop aandringen een voorstel voor de invoering van een algemeen prijsplafond voor gas in te dienen, dat vrijdag al als basis voor discussie kan dienen op de energieraad. Aansluitend moet de Commissie dan “zo snel mogelijk” een formeel wetgevend voorstel indienen. Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten is een van de ondertekenaars.

De landen argumenteren dat een algemeen prijsplafond “op die manier ontworpen kan worden dat de bevoorradingszekerheid en de vrije stroom van gas in Europa verzekerd zijn, terwijl we tegelijk onze doelstelling blijven halen om de vraag naar gas af te bouwen”.

“Het gasprijsplafond kan op die manier ontworpen worden dat de bevoorradingszekerheid en de vrije stroom van gas in Europa verzekerd zijn.”

Citaat uit de brief van 15 EU-landen aan commissaris voor Energie Kadri Simson

België, Griekenland en Italië waren de ’trekkers’ van deze brief, zo valt te horen. Ze haalden uiteindelijk Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Spanje aan boord. Vooral Duitsland, Nederland en Denemarken zijn niet voor een algemeen prijsplafond gewonnen en ondertekenden de brief dan ook niet.

De uiteindelijke beslissing over een prijsplafond moet niet unaniem worden goedgekeurd, maar met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid. Samen halen de vijftien landen die de brief ondertekend hebben zo’n meerderheid nipt niet. Voor de invoering van een algemeen plafond zullen ze de steun van nog minstens één andere lidstaat nodig hebben.

27/09/2022

EU verstrengt regels rond restjes bijendodende pesticide in geïmporteerde levensmiddelen

Levensmiddelen en diervoeders die in de Europese Unie geïmporteerd worden, mogen binnenkort nauwelijks nog resten bevatten van twee soorten neonicotinoïden, een pesticidesoort die erg schadelijk is voor bijen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag aangekondigd.

Concreet worden de grenswaarden voor resten clothianide en thiamethoxame in levensmiddelen en diervoeders verlaagd tot het laagst meetbare niveau. Van die twee neonicotinoïden is geweten dat ze erg schadelijk zijn voor bijen. Om die reden is het gebruik van de stoffen in de buitenlucht al sinds 2018 verboden in de EU.

Het verbod komt er op voorstel van de Commissie en kreeg de steun van een gekwalificeerde meerderheid van de Europese lidstaten. De nieuwe regels gaan wellicht begin volgend jaar in.

27/09/2022

EU-lidstaten vragen Commissie om richtsnoeren voor opvang deserterende Russen

De Europese lidstaten hebben de Commissie maandag gevraagd om haar richtsnoeren voor het toekennen van visa aan Russische burgers opnieuw te bekijken. Ze willen weten hoe om te gaan met de mannen die, na de mobilisatie die de Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd, weigeren zich aan te melden bij het leger en Rusland proberen te verlaten.

Wanneer derdelanders in de EU een visum voor kort verblijf aanvragen, bijvoorbeeld bij een consulaat, is het de desbetreffende lidstaat die die aanvraag moet behandelen. Maar om in concrete gevallen de aanpak van de 27 EU-landen te coördineren, vaardigt de Commissie richtsnoeren uit. Nog maar op 9 september vroeg ze de Europese consulaten om bij aanvragen door Russische burgers een strikte beoordeling van de veiligheidsrisico’s uit voeren. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is de Europees-Russische visumovereenkomst namelijk opgeschort.

Maar sinds vorige week is de realiteit op het terrein alweer wat complexer geworden. Verschillende Europese landen worden geconfronteerd met Russische mannen die weigeren te dienen in het leger en Rusland proberen te ontvluchten. Polen en de Baltische staten hebben al een verbod ingevoerd op de inreis van Russen, terwijl in Finland het aantal Russen dat de grens oversteekt, is verdubbeld. Andere landen willen dan weer niet bij voorbaat de deur dichthouden. Ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zei dat de EU zich moet “openstellen voor degenen die niet door het Kremlin voor de kar gespannen willen worden”. Duitsland riep vorige week al op tot Europese coördinatie, een oproep die maandag in België gevolgd werd door de meerderheidspartijen Groen en Ecolo, die vinden dat de asielprocedure in ons land in elk geval moet blijven openstaan voor Russische dienstweigeraars.

“De Europese Unie moet zich openstellen voor degenen die niet door het Kremlin voor de kar gespannen willen worden.”

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel

Op een vergadering van het Europese ‘crisisresponsmechanisme’ dat naar aanleiding van de Russische oorlog in Oekraïne is samengesteld, hebben de lidstaten de Commissie maandag formeel gevraagd om haar richtsnoeren voor de toekenning van visa aan Russen te updaten. Dat bevestigt een woordvoerster de Europese Commissie aan Belga. Het is nog niet duidelijk wanneer de update er komt, maar dinsdag gaan de gesprekken tussen de Commissie en de lidstaten alvast verder over de operationele kant van de zaak.

Bij diplomaten is te horen dat enkel een oproeping om te gaan dienen in het Russische leger wellicht niet volstaat om in Europa internationale bescherming te krijgen. “Maar over een paar dagen wordt alles misschien weer anders. Wat gaat er gebeuren met de mannen die effectief weigeren?”, luidt het.

“Over een paar dagen wordt alles misschien weer anders. Wat gaat er gebeuren met de mannen die weigeren te dienen in Russische leger?”

Diplomatieke bron

Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zei voor het weekend dat in ons land de normale asielprocedures gelden voor Russen. Op dit ogenblik krijgt België weliswaar heel weinig visumaanvragen van Russen, zo is te horen. Op de ambassade in Moskou is ook bijna geen personeel aanwezig, waardoor het België aan de capaciteit ontbreekt om desgevallend honderden aanvragen tegelijk te behandelen. Hoe dan ook is het voor de EU belangrijk om in de discussie over visa voor Russen een evenwicht te vinden tussen veiligheids- en humanitaire overwegingen. Aan de Commissie om die oefening tot een goed einde te brengen.

26/09/2022

Europese Commissie wil strengere asbestlimiet op werkvloer

De Europese Commissie wil de limietwaarden voor de blootstelling aan asbest op het werk verlagen. Dat heeft ze woensdag aangekondigd bij de presentatie van een reeks maatregelen ter bescherming tegen asbest.

Asbest is sinds 2005 overal in de Europese Unie verboden, maar de kankerverwekkende stof blijft in vele oudere gebouwen aanwezig. Asbest blijft dus een groot gezondheidsrisico vormen, met name wanneer asbestvezels vrijkomen bij renovatiewerken. En omdat er in het kader van de transitie naar een klimaatneutrale economie de komende jaren veel gebouwen gerenoveerd moeten worden, is extra bescherming dan ook geboden, zo redeneert de Commissie.

De Commissie stelt voor om de blootstellingsdrempel in de richtlijn uit 2009 over asbest op de werkvloer tien keer lager te zetten, van 0,1 naar 0,01 vezels per kubieke centimeter. “78 procent van alle werkgerelateerde kankers in de lidstaten hebben te maken met asbest. Het amenderen van deze richtlijn zal de blootstellingsniveaus voor arbeiders drastisch verminderen”, verklaarde Eurocommissaris voor Jobs en Sociale Rechten Nicolas Schmit.

De amendering moet goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Daar reageren de sociaaldemocraten ontgoocheld. Ze wijzen erop dat het halfrond zich vorig jaar had uitgesproken voor een blootstellingslimiet van 0,001 vezels per kubieke centimeter. Het leidt de Europese vakbondskoepel ETUC tot de conclusie dat de Commissie “partij heeft gekozen voor de lobbyisten van het bedrijfsleven”.

“De Commissie heeft partij gekozen voor de lobbyisten van het bedrijfsleven.”

Europese vakbondskoepel ETUC

Schmit, zelf een sociaaldemocraat, hamert erop dat de Commissie zich heeft gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Commissie heeft volgens hem voor een “meetbaar” en “haalbaar” voorstel geopteerd. “Het heeft geen zin om iets voor te stellen wat niet uitgevoerd kan worden”, betoogde de Luxemburger.

“De Commissie koos voor een meetbaar en haalbaar voorstel. Het heeft geen zin om iets voor te stellen wat niet uitgevoerd kan worden.”

Europees commissaris voor Jobs en Sociale Rechten Nicolas Schmit

Naast de verlaging van de blootstellingslimiet presenteerde de Commissie ook een aantal flankerende maatregelen, zoals de lancering van een campagne over het veilig verwijderen van asbest. Op langere termijn belooft ze ook wetgeving over de screening en registratie van asbest in gebouwen en een herziening van de richtsnoeren over de omgang met sloopafval.

In 2019 overleden in de Europese Unie meer dan 70.000 mensen aan de gevolgen van vroegere blootstelling aan asbest op het werk. Geraamd wordt dat er momenteel nog 4,1 tot 7,3 miljoen mensen blootgesteld worden aan asbest. Het overgrote deel van hen (97 procent) werkt in de bouwsector.

28/09/2022

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.