Brussel – Het Europees Parlement en de lidstaten hebben woensdag een akkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de Europese Unie, na een laatste onderhandelingsnacht. De hervorming heeft als doel de bestaande regels aan te scherpen en de illegale migratie in te dammen. Dat heeft de vicepresident van de Europese Commissie, Margaritis Schinas, aangekondigd.

Na jarenlange discussies en een eindsprint met twee dagen en twee nachten van onderhandelingen zijn de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement het eindelijk eens geraakt over de wetteksten die de hervorming uitmaken. De hervorming moet nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Parlement, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. De tekst heeft de steun van “een meerderheid rond het centrum, met socialisten, centristen en conservatieven”, lichtte onderhandelaar Fabienne Keller (Renew) toe tijdens een persconferentie.

Het akkoord heeft de steun van “een meerderheid rond het centrum, met socialisten, centristen en conservatieven”.

Europees Parlementslid Fabienne Keller (Renew Europe)

De hervorming omvat strengere controles op de aankomst van migranten in de Europese Unie. Zo komen er gestandaardiseerde procedures aan de buitengrenzen. Mensen die uit landen komen die als relatief veilig worden beschouwd, zullen harder aangepakt worden. Tot er een beslissing is genomen over hun asielaanvraag, moeten zij wachten in detentieachtige opvangcentra. Een zogenaamd solidariteitsmechanisme moet mensen die bescherming zoeken, verdelen over de lidstaten. Als landen geen vluchtelingen willen opnemen, moeten ze ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van betalingen.

“We hebben eindelijk een bindend solidariteitsmechanisme. Dat betekent dat alle lidstaten eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen, en niet alleen enkele”, aldus onderhandelaar Tomas Tobé (EVP) “Ik geloof sterk dat dit het vertrouwen tussen lidstaten zal herstellen, net als dat van burgers.”

“We hebben eindelijk een bindend solidariteitsmechanisme. Ik geloof sterk dat dit het vertrouwen tussen lidstaten zal herstellen, net als dat van burgers.”

Tomas Tobé (EVP)

Concreet zou het solidariteitsmechanisme uit minimaal 30.000 herplaatsingen moeten bestaan waartoe lidstaten zich hebben geëngageerd, net als 600 miljoen euro financiële steun. “Als er niet genoeg in de solidariteitspot zit, kan de Europese Commissie bijkomende solidariteit vragen”, lichtte onderhandelaar Juan Fernando López Aguilar (S&D) toe. Als dat nog steeds niet volstaat, kan overgegaan worden tot verplichte maatregelen.

Het akkoord moet nu worden uitgewerkt in sluitende juridische teksten. De bedoeling is om ze daarna nog voor de Europese verkiezingen in juni door het Europees Parlement te krijgen. Ook de lidstaten moeten dan nog formeel groen licht geven en dat zou moeten gebeuren onder het voorzitterschap van België, dat de fakkel in januari overneemt van Spanje.

“Ik wens het Belgisch voorzitterschap veel succes toe om het werk te finaliseren en deze teksten over de eindstreep te krijgen”, verklaarde Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola. “Belgisch premier Alexander De Croo heeft mij vorige week verzekerd dat hij klaar is om het dossier op te nemen.”

20/12/2023

Ministers van Financiën bereiken deal over nieuwe Europese begrotingsregels

Brussel – Na maanden onderhandelen hebben de ministers van Financiën van de Europese Unie woensdag een akkoord bereikt over nieuwe begrotingsregels voor de lidstaten. Dat heeft het Spaanse voorzitterschap van de Raad bekendgemaakt. Landen met een schuldgraad van meer dan 90 procent van het bbp, zoals België, zullen die met gemiddeld 1 procentpunt per jaar moeten afbouwen.

Tijdens hun vergadering op 8 december waren de ministers van Financiën van de 27 lidstaten al dicht bij een akkoord, maar vandaag/woensdag is het dus eindelijk gelukt. De Franse en Duitse ministers, Bruno Le Maire en Christian Lindner, hadden dinsdagavond al te kennen gegeven dat een akkoord in de maak was. De deal die zij toen bereikten, vormde de basis voor het akkoord dat nu door alle 27 lidstaten is goedgekeurd.

De herziening van de Europese begrotingsregels moet de EU-landen een meer op maat gemaakt traject voor de evolutie van hun netto primaire uitgaven geven, die tot een vermindering van hun schuldgraad moet leiden. Dat traject duurt a priori vier jaar, maar kan verlengd worden tot zeven jaar. Aan de referentiewaarden van een maximale schuldgraad van 60 procent en een maximaal tekort van 3 procent wordt niet geraakt, en er zal nog steeds naar die drempels moeten worden toegewerkt.

Afgesproken is dat landen met een schuldgraad die hoger is dan 90 procent van het bbp, die met gemiddeld 1 procentpunt per jaar zullen moeten afbouwen. Van landen met een schuldgraad tussen 60 en 90 procent, wordt een jaarlijkse inspanning van 0,5 procentpunt verwacht.

De Spaanse minister van Financiën Nadia Calviño zat de vergadering voor. – Foto: EFE/Román Ríos

De hervorming van de budgettaire regels dient een dubbel doel. Enerzijds moeten de lidstaten meer inspraak krijgen in hun eigen begrotingstraject, anderzijds moeten de nieuwe regels beter afdwingbaar zijn dan de oude, die sinds het uitbreken van de coronacrisis opgeschort zijn. Duitsland hamerde op de nood aan strikte regels en bekwam tijdens de onderhandelingen onder meer dat begrotingstekorten niet tot 3 procent van het bbp, maar tot 1,5 procent moeten worden afgebouwd, om zo een veiligheidsmarge te behouden tot de ‘officiële’ bovengrens van 3 procent in het nu hertekende Stabiliteits- en Groeipact.

Frankrijk leidde dan weer de groep landen die ijverden voor voldoende ruimte voor investeringen. De balans tussen de eisen van Berlijn en Parijs werd uiteindelijk gevonden. “Publieke investeringen in Europese beleidsprioriteiten als de groene transitie, de digitale transitie, sociaal beleid en defensie worden gevrijwaard”, zei de Spaanse minister Nadia Calviño woensdagavond, na afloop van de vergadering. Zij leidde de onderhandelingen.

Ook Europees commissaris Valdis Dombrovskis toonde zich tevreden. Hij zei dat de lidstaten wel meer flexibiliteit in hun begrotingsbeleid gaan krijgen, maar dat de Commissie de toepassing van de regels nu makkelijker zal kunnen afdwingen. Hij hoopt dat de begrotingsregels voor de verkiezingen van volgend voorjaar definitief goedgekeurd kunnen worden, zodat de Commissie ze vervolgens kan toepassen in haar adviezen voor het begrotingsjaar 2025.

Het akkoord van woensdag is niet het einde van de rit. De focus lag de voorbije maanden op de onderhandelingen in de schoot van de Raad (de lidstaten), maar over een van de drie desbetreffende wetsvoorstellen beslist ook het Europees Parlement.

20/12/2023

Hof van Justitie fluit UEFA en FIFA terug over tegenhouden Super League

Luxemburg – De eigen regels waarop de voetbalbonden UEFA en FIFA zich hebben gebaseerd om de Super League tegen te houden, schenden het Europees recht. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag geoordeeld in een langverwacht arrest. Ze druisen in tegen de concurrentieregels en tegen het vrij verkeer van diensten.

De uitspraak gaat terug op de plannen van twaalf Europese voetbalclubs om een eigen aparte competitie uit de grond te stampen. Voetbalbonden FIFA en UEFA waren daartegen gekant. Ze dreigden ook met sancties tegen clubs en spelers die in die nieuwe format zouden stappen. Onder druk van die sancties, maar ook van supporters, leek het project van tafel.

Leek, want de overkoepelende European Superleague Company trok naar de rechter om de regels van FIFA en UEFA aan te vechten. Dat gebeurde bij de handelsrechtbank in Madrid, die op haar beurt te rade ging bij de rechters in Luxemburg. En die fluiten de internationale en Europese voetbalbond terug.

Het Hof stelt dat de organisatie van voetbalcompetities tussen clubs en de exploitatie van de mediarechten duidelijk economische activiteiten zijn. Ze moeten dus rijmen met de concurrentieregels en de regels van vrij verkeer – ook al gaat het om de sportsector, met eigen organisatoren met eigen voorschriften en bevoegdheden om sancties op te leggen.

Indien een instantie in een dominante positie de macht heeft de voorwaarden te bepalen waarbinnen potentieel concurrerende bedrijven tot de markt kunnen toetreden, dan moet die macht gepaard gaan met criteria die kunnen garanderen dat ze transparant, objectief, niet-discriminerend en proportioneel zijn. “De bevoegdheden van FIFA en UEFA zijn niet aan dergelijke criteria onderworpen. FIFA en UEFA misbruiken dus een dominante positie”, luidt het. “Gezien hun arbitraire karakter moeten hun regels rond de toelating, controle en sanctionering worden gezien als een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van diensten.”

“FIFA en UEFA misbruiken (hun) dominante positie.”

Europees Hof van Justitie

De rechters van het EU-Hof merken wel op dat een competitie zoals de Super League niet per se groen licht moet krijgen. Ze werden in algemene termen bevraagd over de regels van FIFA en UEFA en nemen geen standpunt in over het specifieke project op zich.

Parallel oordeelt het EU-Hof dat de regels van beide voetbalbonden over de exploitatie van mediarechten nadeel berokkenen aan de Europese voetbalclubs, de bedrijven die actief zijn op de mediamarkt en uiteindelijk ook aan de consumenten en kijkers, “omdat ze hen in de weg staan te genieten van nieuwe competities die potentieel innovatief of interessant zijn”

21/12/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt minstens tweemaal per week gepubliceerd, op maandag en donderdag.