Sharm-el-Sheikh – De Europese Unie heeft zondagmorgen, bij monde van Europees onderhandelaar Frans Timmermans, scherpe kritiek geuit op de eindtekst van de VN-klimaatconferentie COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Daar bereikten de ongeveer 200 landen zondagochtend vroeg overeenstemming, na anderhalve dag verlengingen. “Wat nu voorligt, is onvoldoende als stap vooruit voor de mensheid en de planeet”, verklaarde de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

“Er staan onvoldoende bijkomende inspanningen in van de grootste uitstoters om hun uitstoot sneller in te perken”, vervolgde Timmermans tijdens de plenaire zitting waarin de eindtekst werd aangenomen.

Op het vlak van verlies en schade, stond de EU volgens Timmermans voor een “moreel dilemma”. De voorstellen die in Sharm-el-Sheikh op tafel lagen, gingen niet ver genoeg, maar Timmermans stelde dat EU “een fonds waarvoor kwetsbare landen decennialang hebben gevochten”, niet zonder meer wou afschieten. Dat zou een “enorme fout en een grote gemiste kans” geweest zijn.

“Een fonds waarvoor kwetsbare landen decennialang hebben gevochten zonder meer afschieten, zou een enorme fout en een grote gemiste kans zijn.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans over het fonds voor ‘loss and damage’, dat volgens hem niet ambitieus genoeg is.

Ook volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het te betreuren dat er in Egypte geen harde afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de landen die het meest uitstoten. “COP27 is een kleine stap voorwaarts, maar er is nog veel meer nodig voor de planeet”, aldus de Commissievoorzitter. “We hebben een aantal symptomen behandeld, maar de patiënt hebben we niet van zijn koorts genezen.”

“We hebben een aantal symptomen behandeld, maar de patiënt hebben we niet van zijn koorts genezen.”

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het klimaatakkoord.

De EU laat haar ambitieuzere klimaatdoelstellingen echter niet schieten. Ondertussen ondersteunen meer dan 80 landen wereldwijd dat de globale emissies ten laatste in 2025 moeten pieken. “Helaas wordt daar hier geen rekening mee gehouden.”

De wereld heeft al veel tijd verspeeld, besloot Timmermans, “maar morgen beginnen we reeds met de voorbereidingen voor COP28”. Die vindt eind 2023 plaats in de Verenigde Arabische Emiraten.

20/11/2022

Europees eenheidsoctrooi wellicht op 1 april gelanceerd

Brussel – Nu ook Duitsland het akkoord over de oprichting van een eengemaakt octrooigerecht heeft geratificeerd, kan het Europees eenheidsoctrooistelsel wellicht op 1 april 2023 van start gaan. Dat heeft Antonio Campinos, de Portugese voorzitter van het Europees Octrooibureau (EPO), donderdag gezegd tijdens een conferentie in Brussel. Een “historisch moment”, zei hij.

Na een overleg dat tientallen jaren heeft aangesleept, besloten 25 EU-landen (enkel Spanje en Kroatië doen niet mee) om via een procedure van nauwe samenwerking een Europees octrooi met eenheidswerking in te voeren. Dat moet in een beweging bescherming van intellectuele eigendomsrechten bieden in alle deelnemende landen. Nu moet wie een uitvindingsoctrooi zoekt, in elk land apart nog een procedure doorlopen of een Europees octrooi aanvragen dat in alle landen afzonderlijk moeten worden gevalideerd.

Meer dan tien jaar na het Europees akkoord kan het stelsel volgend voorjaar van start gaan. Dat is omdat nu ook Duitsland de oprichting heeft geratificeerd van het aan het akkoord gekoppelde octrooigerecht, dat geschillen moet beslechten. In eerste instantie zal het eenheidsoctrooistelsel in zeventien landen van toepassing zijn, waaronder ook België, maar verwacht wordt dat in de komende jaren meer landen aansluiten.

“Het nieuwe eenheidsoctrooi zal in de kaart spelen van elk bedrijf dat een goed idee heeft”, zegt EPO-voorzitter Campinos. “Maar het zal vooral aantrekkelijk zijn voor kleinere bedrijven, in de eerste plaats de groeiende kmo-sector. Daarin zijn meer dan 23 miljoen bedrijven actief, die samen 56 procent van de Europese economie vertegenwoordigen. Maar ze vragen maar 20 procent van alle octrooien bij het EPO aan.”

“Het nieuwe eenheidsoctrooi zal vooral aantrekkelijk zijn voor de kmo’s.”

Antonio Campinos, voorzitter Europees Octrooibureau (EPO)

Volgens Campino toont onderzoek aan dat kmo’s die via octrooien hun intellectuele eigendom beschermen, per werknemer 68 procent meer omzet draaien dan kmo’s die dat niet doen.

Vanaf januari 2023 treden overgangsmaatregelen in werking, die geïnteresseerden de kans geven vervroegd een eenheidsoctrooi aan te vragen.

17/11/2022

Europese Commissie wil piekprijzen op gasmarkt aftoppen

Brussel – De Europese Commissie werkt aan een correctiemechanisme dat automatisch in werking treedt wanneer de gasprijs op de belangrijkste groothandelsbeurs in Europa (TTF) een bepaald plafond overschrijdt. Dat moet excessieve prijspieken vermijden en “het signaal uitsturen dat de Europese Unie niet bereid is eender welke prijs te betalen”, verluidde donderdag in het Berlaymontgebouw.

In de Europese cenakels wordt al maanden gediscussieerd over een interventie in de gasmarkt om de uitzonderlijk hoge prijzen naar beneden te brengen. Van een algemeen prijsplafond wil de Commissie niet weten, maar ze heeft nu wel de blauwdruk klaar van een nieuw mechanisme dat bedrijven en gezinnen zou moeten beschermen tegen al te hoge prijspieken.

Het mechanisme gaat wel uit van een maximumprijs. Dat plafond treedt automatisch in werking wanneer de prijzen op de belangrijkste Europese marktplaats (TTF, Title Transfer Facility) een vooralsnog niet bepaalde bovengrens overschrijden én wanneer die prijsstijging enkel op de Europese markt wordt waargenomen, en niet op de wereldmarkt voor vloeibaar gas.

“Als dit goed werkt, dan zal dit een zeer afschrikkend effect hebben op irrationeel marktgedrag dat leidt tot prijspieken en een duidelijk signaal uitsturen dat de Europese Unie niet bereid is om eender welke prijs te betalen”, meent een Europese functionaris. “In een ideale wereld moet dit mechanisme nooit geactiveerd worden.”

“In een ideale wereld moet dit mechanisme nooit geactiveerd worden.”

Anonieme Europese funtionaris

Tegelijkertijd omvat het mechanisme, dat één jaar zou gelden, een aantal waarborgen tegen scenario’s waarin de markt het plafond niet slikt en de bevoorrading in het gedrang komt. Zo kan het plafond bij ernstige marktstoornissen op elk moment opgeschort worden. Sowieso wordt het plafond elke maand geëvalueerd en gedeactiveerd indien de criteria niet langer vervuld zijn.

Het plafond is ook enkel van toepassing op futures die een maand vooruit worden gesloten. Die bepalen volgens de Commissie de meeste langetermijncontracten en voor een groot deel ook de prijs die de consument uiteindelijk betaalt. Het plafond is niet van toepassing op de dagmarkt en ook transacties buiten de beurs worden niet gevat. Dat is eveneens “een veiligheidsklep” die bevoorrading moet garanderen.

De discussie over een interventie op de gasmarkt laaide in alle hevigheid op in augustus, toen de TTF-prijs piekte op bijna 350 euro per megawattuur nadat Rusland de gasleveringen aanzienlijk had teruggeschroefd. Sindsdien zakte de prijs tot ongeveer 125 euro, wat wel nog steeds veel hoger is dan de prijs voor de Russische invasie van Oekraïne.

Landen als België, Italië en Polen ijveren al maanden voor een prijsplafond. Duitsland en Nederland daarentegen waarschuwen steevast dat zo’n interventie de leveranciers zou kunnen aanzetten om de Europese markt links te laten liggen en elders betere deals te sluiten. Ook de Commissie is daarvoor zeer beducht en lijst in haar nieuwe document opnieuw een aantal nadelen voor de handel en de bevoorradingszekerheid op.

Na een eerste gedachtewisseling op diplomatiek niveau komen de energieministers op 24 november naar Brussel om het tijdelijke mechanisme tegen het licht te houden. Intussen werkt de EU ook aan andere structurele maatregelen om de energieprijzen onder controle te krijgen, zoals het beperken van de consumptie, gezamenlijke gasaankopen en de ontwikkeling van een nieuwe prijsindex voor vloeibaar gas.

17/11/2022

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.