Straatsburg – Het Europees Parlement is er woensdag in geslaagd een standpunt aan te nemen over de natuurherstelwet. Met 336 stemmen voor, 300 tegen en bij 13 onthoudingen keurde de plenaire vergadering haar eigen versie van de wet goed. Nu kunnen de onderhandelingen met de lidstaten van start gaan.

Eerder was de natuurherstelwet tot drie keer toe verworpen op commissieniveau, vooral op aansturen van de Europese Volkspartij (EVP) en haar fractievoorzitter Manfred Weber. Maar in de plenaire vergadering, waar met een 700-tal leden de politieke verhoudingen anders liggen, heeft de veelbesproken wet dus wel groen licht gekregen.

De uitslag was nipt, maar het resultaat bleek uiteindelijk niet op slechts enkele stemmen aangekomen te zijn, zoals de voorbije dagen her en der geopperd werd. Van bij de start van de stemming waren de pleitbezorgers van de natuurherstelwet al in het voordeel, toen de vraag om de hele tekst te verwerpen, weggestemd werd. 312 parlementsleden stemden voor die verwerping, maar 324 tegen (bij 12 onthoudingen). Daardoor kon de artikelsgewijze stemming van start gaan, op basis van de vele ingediende amendementen.

Het resultaat is dus dat het Europees Parlement de natuurherstelwet gewoon heeft goedgekeurd, ondanks alle commotie van de voorbije weken en maanden. Zoals de wetgevingsprocedure het voorschrijft, moeten de onderhandelaars van het parlement en de Raad (de lidstaten keurden hun eigen standpunt al op 20 juni goed) nu een compromis uitwerken, onder toezicht van de Europese Commissie, die de wet op tafel heeft gelegd. In principe rest hen voldoende tijd om het hele wetgevende proces rond te krijgen tegen de lente van 2024, wanneer de legislatuur aan haar einde komt.

In zijn zoektocht naar een meerderheid heeft het verdeelde parlement zich op het standpunt van de lidstaten gebaseerd, maar het gaat op verschillende punten verder in zijn ambitieniveau. Zo zouden de EU-landen tegen 2030 herstelmaatregelen moeten aannemen die van toepassing zijn op 20 procent van alle land- en zeegebieden in de EU, en dus niet op 30 procent van de ecosystemen die niet in goede staat verkeren. De algemene doelstelling gaat daarmee verder dan het VN-akkoord van Montreal, waarvan de natuurherstelwet in essentie de vertaling naar EU-wetgeving is, luidt de analyse.

Het parlement baseerde zich op het standpunt van de lidstaten, maar gaat op verschillende punten verder in zijn ambitieniveau.

De vraag van bijvoorbeeld Vlaanderen om meer flexibiliteit goed te keuren voor dichtbevolkte gebieden, is niet overgenomen door het parlement, alhoewel er sprake van is de sociaaleconomische impact van de herstelmaatregelen mee in rekening te brengen. Ook is een amendement aangenomen dat een soort noodrem invoert, en dat zegt dat de doelstellingen van de natuurherstelwet kunnen worden uitgesteld op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Aan het veelbesproken verslechteringsverbod heeft het parlement in zijn tekst een ‘inspanningsverbintenis’ verbonden, en in geen geval een ‘resultaatverbintenis’, zoals Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen begin juni al suggereerde in haar veelbesproken brief aan de lidstaten. Voor ecosystemen buiten de Natura 2000-gebieden, die al beschermd worden, is er in de goedgekeurde tekst zelfs helemaal geen sprake meer van een verbod om hun toestand te laten verslechteren. Ook de door de EVP fel bekritiseerde vraag om minstens 10 procent van de landbouwgronden in Europa in te vullen met ‘landschapselementen met hoge diversiteitswaarde’, om ten goede te komen aan wilde planten en dieren en de gezondheid van de bodem, heeft de tekst niet gehaald.

De natuurherstelwet wordt als een hoeksteen van de Green Deal van de Europese Unie gezien. Volgens de Spaanse rapporteur César Luena (S&D) moet het lukken om tegen het einde van het jaar een akkoord te vinden met de Raad. Daar bestaat bij sommige fracties wat scepsis over, zeker omdat na de verkiezingen van 23 juli een rechtsconservatieve meerderheid aan de macht kan komen in Spanje, dat momenteel de EU voorzit. Onder invloed van de EVP zou Madrid de onderhandelingen wel eens kunnen dwarsbomen, luidt de vrees.

12/07/2023

Europese Commissie wil slachtofferlijn 116 006 in alle landen

Brussel – Alle Europese lidstaten, dus ook België, zouden verplicht een slachtofferlijn met het telefoonnummer 116 006 moeten instellen. Daar moeten slachtoffers van misdrijven terechtkunnen voor informatie over hun rechten, voor emotionele ondersteuning en voor een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, mocht dat nodig blijken. Dat staat woensdag in een nieuw voorstel van de Europese Commissie.

De Commissie wil de bestaande richtlijn slachtofferrechten actualiseren. De bedoeling is over de hele EU minimumregels in te voeren voor de bescherming van en hulp aan slachtoffers van misdrijven.

Daarbij hoort een goede informatievoorziening over de rechten van slachtoffers. De Commissie wil daarom de slachtofferlijn – met het nummer 116 006 – verplicht maken in alle landen. Nu is het installeren van die lijn nog optioneel. Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn drie van de 14 lidstaten die de Europese slachtofferlijn hebben ingevoerd, België hoort daar niet bij. Maar als het van de Commissie afhangt, zal die er dus ook in ons land komen.

Met de nieuwe richtlijn wil de Commissie ook een effectieve schadevergoeding aan slachtoffers garanderen, meteen nadat de betrokken dader veroordeeld is. Die schadevergoeding moet kunnen worden uitgekeerd zonder dat daarvoor een andere procedure moet worden ingeleid. Het zal de overheid zijn die de vergoeding rechtstreeks betaalt, en de dader daarna om een terugbetaling vraagt.

Voor de richtlijn van kracht wordt, moet hij nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Daarna krijgen de lidstaten nog twee jaar de tijd om de tekst in nationale wetgeving om te zetten.

12/07/2023

Straks om de 60 km laadpalen voor elektrische wagens op Europese snelwegen

Straatsburg – Langs de belangrijkste Europese snelwegen moeten vanaf 2026 minstens om de 60 kilometer laadpalen voor elektrische voertuigen terug te vinden zijn. Twee jaar later moet dat gelden voor de helft van het Europese wegennetwerk. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag definitief beslist.

“In de toekomst moet je overal in de Europese Unie je elektrische wagen kunnen opladen. Daar zorgen we voor met deze nieuwe regels”, zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit). Zij keurde mee het politieke akkoord over nieuwe regels voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen goed, dat in maart met de Raad (de EU-lidstaten) werd gesloten.

“In de toekomst moet je overal in de Europese Unie je elektrische wagen kunnen opladen. Daar zorgen we voor met deze nieuwe regels.”

Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit)

De laadpalen die vanaf 2026 om de 60 kilometer te vinden zullen zijn, moeten een vermogen van minstens 400 kW hebben en vanaf 2028 minstens 600 kW kunnen genereren. Voor vrachtwagens zal vanaf 2031 om de 60 km een laadpunt te vinden zijn. Tegen die tijd moeten er langs de hoofdsnelwegen ook om de 200 km waterstoftankstations worden geplaatst.

Volgens Kathleen Van Brempt zal de nieuwe wetgeving, die met 514 stemmen voor, 52 tegen en 74 onthoudingen werd goedgekeurd, de bestaande hinderpalen voor de massale overstap naar elektrisch rijden helpen wegnemen. Het ontbreken van de nodige laadinfrastructuur is er een van, maar ook de relatief hoge prijs van elektrische wagens. Daarom wil Van Brempt dat er samen met de sector op zoek gegaan wordt naar “oplossingen om meer betaalbare en kleinere elektrische wagens op de markt te brengen”.

Vlaanderen telt vandaag al meer dan 25.000 laadpunten, zo maakte minister Mobiliteit Lydia Peeters vorige week nog bekend. Tegen 2025 moeten in Vlaanderen 35.000 laadpalen staan, met (ultra)snellaadinfrastructuur om de 25 km langs de snelwegen en de grote verkeersassen. “Een goede zaak”, zegt Van Brempt. “Al telt naast de kwantiteit ook de kwaliteit. Vlaanderen zal er op moeten toezien dat al die infrastructuur ook toegankelijk is en de prijs voor het opladen correct en transparant.”

Het Europees Parlement en de lidstaten beslisten alvast dat de toegankelijkheid van laadpalen beter moet. “De mikmak aan laadkaarten en abonnementsformules moet stoppen. In de toekomst moet je bij openbaar toegankelijke laadstations altijd kunnen betalen met je bankkaart. Die laadstations zullen ook voor elk type wagen toegankelijk moeten zijn”, legt Van Brempt uit.

Er zal ook transparantie moeten worden gegeven over de prijs van de geleverde elektriciteit, zo verwacht Europa. Aan de Europese Commissie wordt gevraagd een databank op te zetten die consumenten informeert over de alternatieve brandstoffen, en meer bepaald over de beschikbaarheid, de wachttijd en de prijs bij verschillende stations.

11/07/2023

EU geeft zegen aan nieuw kader voor overdracht persoonsgegevens naar VS

Brussel – Europese bedrijven zullen opnieuw op een veilige manier persoonsgegevens kunnen doorspelen aan Amerikaanse bedrijven. De Europese Commissie heeft maandag immers geconcludeerd dat deze gegevens in de Verenigde Staten even goed beschermd worden als in de Europese Unie.

“Het nieuwe Europees-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy zal de Europeanen verzekeren dat de gegevensstromen veilig zullen zijn en zal rechtszekerheid bieden aan bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan”, zo kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan.

Von der Leyen had in maart vorig jaar met president Joe Biden een principeakkoord bereikt over de overdracht van persoonsgegevens. Vijftien maanden later heeft Washington alle beloftes uit dat akkoord verankerd in wetgeving, wat de Commissie maandag in staat gesteld heeft om via een adequaatheidsbesluit te concluderen dat de privacybescherming in de VS verzekerd is.

Het nieuwe kader verzekert dat de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot Europese persoonsgegevens beperkt blijft “tot wat noodzakelijk en proportioneel is”, aldus de Commissie. Europeanen kunnen zich wenden tot een “onafhankelijk” en “onpartijdig” beroepsmechanisme wanneer ze menen dat de inlichtingendiensten hun boekje te buiten gaan. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Data Protection Review Court, dat corrigerende maatregelen kan opleggen.

Amerikaanse bedrijven die tot het nieuwe kader willen toetreden, moeten opnieuw beloven dat ze een aantal privacyverplichtingen zullen respecteren, zoals de verplichting om gegevens te wissen wanneer die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden, en de plicht om de bescherming te garanderen wanneer data worden gedeeld met derden.

De VS en de EU moesten op zoek naar een nieuw akkoord nadat het Europese Hof van Justitie in juli 2020 het toenmalige gegevensuitwisselingsakkoord ongeldig had verklaard. Het zogenaamde Privacy Shield bood volgens het Hof onvoldoende garanties voor de bescherming van de privacy van Europese burgers.

De EU en de VS moesten op zoek naar een nieuw akkoord over gegevensuitwisseling nadat het Hof van Justitie het vorige akkoord – het Privacy Shield – ongeldig had verklaard. – Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

“De EU en de VS zijn er, als naaste en gelijkgestemde partners, in geslaagd oplossingen te vinden die gebaseerd zijn op hun gemeenschappelijke waarden en die in beider systemen zowel rechtmatig als werkbaar zijn”, meent Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders, die na de uitspraak van het Hof met zijn Amerikaanse tegenhangers naar oplossingen moest zoeken.

De annulering van het Privacy Shield zorgde voor rechtsonzekerheid voor de vele duizenden bedrijven die gebruikmaakten van dat akkoord. Met name techbedrijven halen grote winsten uit de verwerking van persoonsgegevens en moesten sinds het arrest van het Hof hun toevlucht nemen tot alternatieve oplossingen, die in wettelijk opzicht minder zekerheid bieden.

Het nieuwe kader treedt meteen in werking. Binnen een jaar zal de Commissie de werking een eerste keer toetsen.

10/07/2023

Deze compilatie is een redactionele selectie gebaseerd op de Europese berichtgeving van Belga. Deze wordt gepubliceerd op maandag en donderdag.